I. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Hop-sport.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.hop-sport.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy hop-sport.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.hop-sport.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy Hop-Sport.pl, działający pod adresem http://www.hop-sport.pl, prowadzony jest przez Andax Anna Bębenek, Skalna 6, 32-500, Chrzanów, NIP: 6281058625, REGON: 852727343. Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarka Firefox w wersji 21 i wyższych, Chrome w wersji 29 i wyższych, MS Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Opera w wersji 12 i wyższych, Safari w wersji 4 i wyższych
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Hop-sport.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.hop-sport.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Hop-Sport.pl,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów: 
  1. poprzez stronę internetową Sklepu
  2. wysyłając e-mail na adres info@hop-sport.pl
  3. telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu
  4. za pomocą komunikatora internetowego lub czatu online
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.  Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 6. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej z adresu poczty elektronicznej iandax@hop-sport.pl na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:
  • cenie (wraz z podatkiem)
  • głównych cechach świadczenia
  • wybranej formie płatności
  • wybranej formie dostawy
  • terminie dostawy 
  • terminie zapłaty
  • regulaminie w formie strony internetowej w formie hiperłącza
 9. W przypadku Zamówień telefonicznych, mailowych lub przez komunikator Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości e-mail obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj. 
  • przedmiot zamówienia,
  • cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
  • główne cechy świadczenia
  • wybraną formę płatności
  • wybraną formę dostawy
  • termin dostawy 
  • całkowity koszt dostawy
  • termin zapłaty
  • dane kontaktowe zamawiającego
  • dane adresowe odbiorcy Towaru. 
 10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia drogą mailową przez Klienta informacji widniejących w mailu otrzymanym od Sklepu.
 11. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Hop-Sport.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej. 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Firmy kurierskiej
   • DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP 5260204110
   • UPS Polska Sp. z o.o.,  ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa NIP 522-10-04-200
   • ROHLING SUUS Logistics SA, ul.Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, NIP 1230993241
  • Transportu firmowego
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.
 4. Koszty dostawy wynoszą: informacja dostępna na karcie produktu oraz w zakładce Czas i koszty dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 5. Czas dostawy towaru: Przesyłki kurierskie nadajemy do 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub od momentu wybrania opcji za pobraniem, chyba, że oferta stanowi inaczej. Termin realizacji dostawy przez firmy kurierskie wynosi do 48 godzin od momentu nadania przesyłki, przy czym z przyczyn losowych może opóźnić się do 3 dni roboczych. Termin realizacji dostawy transportem własnym (wybranych towarów wielkogabarytowych, tj. produktów ważących razem z opakowaniem powyżej 50 kg) wynosi do 7 dni roboczych. Przesyłki nie są nadawane w soboty, niedziele oraz dni świąteczne. Szczegółowe informacje odnośnie czasu wysyłki towarów są dostępne w zakładce Czas i koszty dostawy.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem - brak dodatkowej opłaty
  2. za pobraniem - informacja o opłacie podana w karcie produktu
  3. Przelewy24 - brak dodatkowej opłaty
  4. Credit Agricole Raty - brak dodatkowej opłaty, opis procedury ratalnej dostępny TUTAJ

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku zakupu jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Serwis Hegen Polska, ul. Spółdzielcza 21, 72-009 Police, tel. do Biura Obsługi Klienta: 12 362 66 22, email: info@hop-sport.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Przykładowy formularz do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Towar należy nam odesłać w ciągu kolejnych 14 dni licząc od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. My ponosimy koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane kurierem. Dlatego tak ważne jest poinformowanie nas o fakcie odstąpienia od umowy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Państwu towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Niemniej możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Szczegółowe informacje odnośnie odstąpienia procedury zwrotu należności oraz wyjątków od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajdują się zakładce „Odstąpienie od umowy”.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Hop-Sport.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Andax, ul.Spółdzielcza 21, 72-009 Police, serwis@hop-sport.pl. Hop-Sport.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Hop-Sport.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Hop-Sport.pl jako sprzedawcy. Hop-Sport.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Wymiana towaru następuje tylko w przypadku wcześniejszego oddania wadliwego sprzętu.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Hop-Sport.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hop-Sport.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Andax, ul. Spółdzielcza 21, 72-009 Police, serwis@hop-sport.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Hop-sport.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez sprzedawcę jako adminstratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę danych.
 3. Administrator nie wymaga rejestracji w sklepie w celu realizacji zamówienia.
 4. Sklep posiada ważny certyfikat SSL, zapewniający bezpieczeństwo danych.
 5. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych przez sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hop-sport.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hop-sport.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hop-sport.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Zostaw numer telefonu,
oddzwonimy!

Zostaw numer telefonu,
oddzwonimy!

Dziękujemy,
zapisaliśmy zgłoszenie. Osoba z odpowiedniego działu skontaktuje się w wybranym czasie.